Betalningsföreläggande, KFM

Rätt till ersättning, kostnader

Betalas inte en förfallen skuld, trots påminnelse, är första steget i att rättsligen indriva den att tillställa gäldenären ett inkassokrav enligt inkassolagens bestämmelser.

Fordringsägaren äger rätt till ersättning 180 kr för inkassokrav om detta utformats enligt inkassolagen 5 §. Sker inte betalning trots inkassokrav är nästa steg att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Ansökningsavgiften är 300 kr och ombudsarvodet är 380 kr, d v s totalkostnaden som uppkommer vid en ansökan om betalningsföreläggande är 680 kr.

Kostnaderna uppkommer i samband med att ansökan når KFM. Dessa kostnader belastas den som har skulden, d v s gäldenären.